Veotingimused

Captus Cargo (edaspidi Vedaja) veotingimused alates 01.04.2014.a.

Juhised Tellijale: kaubaveo paremaks laabumiseks!

 • varusta Vedajat arusaadavate saatedokumentidega, millele allkirju võtta
 • rahvusvahelise veo korral esita vajadusel Vedajale tollidokumendid ja täpsed andmed CMR saatelehe koostamiseks
 • mida paremini on veetavad esemed pakitud, seda vähem muret on veose seisukorra pärast
 • õrnad esemed soovitame paigutada eraldi ja Vedaja töömeestele selgitada nende sisu ning käsitlemistingimusi
 • mida rohkem on kaubaalust kasutatud, seda rohkem see kulub ja vastupidavus väheneb
 • vedelike transport: peab vaatama, et veoses ei sisalduks väljaimbuvaid vedelikke – need tekitavad kahjustusi
 • Vedaja vastutus on piiratud ca 9.5€-ga kahjustunud veose kg kohta, kui sellest ei piisa, telli täiendav kindlustus

Tegevusriskidega seotud veotingimused: Teenuse osutamisega seotud riskid:

 • Vedaja vastutus, mis tuleneb kaubaveose kaotsiminekust või kahjustumisest, on kuni 8.33 SDR (Rahvusvahelise Valuutafondi arveldusühik, ca. 9.50€) veose iga sellise kaotsi läinud või kahjustunud osa, mis on asendatav, kg kohta.
 • Vedaja ei vastuta veose kaotsimineku või kahjustumise eest, kui see on ohu tagajärg, mis on lahutamatult seotud vähemalt ühega järgmistest asjaoludest:
  • sisustuse ebapiisav pakkimine või tähistamine saatja poolt;
  • veose peale- või mahalaadimine, samuti veosega muu toimimine Tellija poolt;
  • veose vedamine mahutis, kui Vedaja ei olnud kohustatud veost pakkima;
  • sellise veose peale- või mahalaadimine, mille suurus või kaal ei vasta peale- või mahalaadimiskoha ruumilistele tingimustele, kui Vedaja on eelnevalt teavitanud Tellijat kahjustumise ohust ja Tellija soovis sellele vaatamata veost peale või maha laadida;
  • elusloomade ja taimede vedu;
  • veose loomulik omadus, mille tõttu see on eriti kergesti kahjustatav, eelkõige purunemise, funktsioonihäirete, rooste, sisemise riknemise, kuivamise või väljavoolamise tõttu.
 • Vedaja ei vastuta väärismetallide, juveelide, vääriskivide, raha, kirjamarkide, müntide, väärtpaberite või dokumentide eest. Samuti ei vastuta vedaja esemete eest, mida ei saa asendada.

Muud veotingimused:

 • Tööaja arvestus algab ja lõpeb veoki väljasõiduga eelmiselt või järgnevale tööobjektile, kuid mitte kaugemale kui Vedaja parklasse Tallinnas.
 • Tellija tagab Vedajale Teenuse teostamiseks sobivad tingimused (laadimine, ligipääs objektile jt).
 • Teenuse osutamise ajal tagab Tellija vedaja veokile parkimiskoha teenuse osutamise ajaks ja on kohustatud hüvitama Vedajale parkimisega seotud trahvid ja viivised, kui need tekkisid Teenuse osutamise ajal.
 • Rahvusvahelise teenuse tellimisel, on Tellija teadlik järgimisele kuuluvatest tolli- ja muudest sellesarnastest eeskirjadest ja edastab enne Teenuse alustamist Vedajale täielikud ja õiged dokumendid ning lisateabe.
 • Juhul, kui Vedaja saabub lähtekohta, kuid Tellijast tulenevatel põhjustel ei saa Vedaja asuda Tellimust täitma, on Vedajal õigus nõuda väljakutse tasu 20€, millele lisandub käibemaks ja Tellimuse täitmiseks tehtud kulutused (sh. autojuhi tasu, kütuse-, piletikulu, pakkematerjalide ja abivahendite ostu jt. kulud).
 • Juhul, kui Vedaja ei saa lõpetada Sihtkohas Tellimust täitmist Tellijast tulenevatel, on Vedajal õigus ladustada kaup enda välistemperatuuriga laoruumis ja nõuda ladustamise tasu ja ladustamisele sõidu eest veotasu vastavalt Captus OÜ hinnakirjale, millele lisandub käibemaks ja tehtud kulutused (sh. autojuhi tasu, kütuse-, piletikulu, pakkematerjalide ja abivahendite ostu jt. kulud).
 • Tellimuse täitmise aja sisse kuulub igasugune aeg, mil Vedaja oli seotud Tellimusega Tellijast olenevatel põhjustel (sh. läbipääsu tagamine, sõiduki arestimine, üleantavad esemed on Vedaja Veokis vms. juhtumid).
 • Arvel esitatud hinnasoodustused kehtivad arve õigeaegsel ja täielikul tasumisel. Maksetähtaja ületamisel tasub Tellija arve summa, ilma arvel näidatud hinnasoodustuseta.
 • Juhul, kui Tellija võlgnevust ei ole likvideeritud 30 päeva jooksul, on Vedajal õigus avaldada Tellija andmed, nende töötlemiseks ja avaldamiseks, võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele, sh. Krediidiinfole. Lisaks põhivõlgnevusele on Vedajal õigus täiendavalt nõuda võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulude (kõrvalnõuded: post, inkasso, kohus jne.) hüvitamist. Arve on tasutud, peale täies ulatuses laekumist koos viiviste ja kaasnevate kuludega Vedaja pangaarvele.
 • Pretensioonide lahendamise aeg üleantavate esemete nähtavate väliste vigastuste korral on 1 päev peale teenuse osutamist ja sisemiste vigastuste korral 14 päeva peale teenuse teostamist.
 • Tekkivate vaidluste korral rakendatakse Eesti Vabariigi õigust ja kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus. Käesoleva Tellimuse täitmisel juhindutakse Võlaõigusseaduse (VÕS) sätetest, eeskätt VÕS 42. peatüki „Veoleping“ 1. jao (Kaubaveoleping) 1. (Üldsätted) ja 2. jaotisest (Kolimine).

  ______________________
  Captus OÜ

Copyright © 2014-2024 Captus Cargo All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.