Kolimistingimused

Captus OÜ (edaspidi Kolija) kolimistingimused alates 01.04.2014.a.

Juhised Tellijale: kolimine on vastutusrikas tegevus!

 • mida paremini on kolitavad esemed pakitud, seda vähem muret on kolitavate esemetega
 • õrnad esemed soovitame paigutada eraldi ja Kolija töömeestele selgitada nende sisu ning käsitlemistingimusi
 • mida rohkem on esemeid kolitud või ringi tõstetud, seda rohkem nad kuluvad ja esemete vastupidavus väheneb
 • voodite alt, kappide seinte tagant, kolitavate esemete vahelt väljailmuvad esemed võivad tekitada kahjustusi teistele pindadele
 • tellitav teenus olgu vastavuses töö sisuga – näiteks pakkimisest loobumine suurendab Tellija vastutust
 • ettevaatust – kitsad koridorid või trepimademed – suured ja/või raskekaalulised esemed võivad vigastada lähedalolevaid pindasid (seinad, laed jt.)
 • osa varast on mõistlik ise kolida – elusloomad, taimed, väärtuslikud dokumendid, raha ja väärisesemed
 • vedelike transport: peab vaatama, et kolitavates esemetes ei sisalduks väljaimbuvaid vedelikke – need tekitavad kahjustusi

Tegevusriskidega seotud kolimistingimused: Teenuse osutamisest tulenevad riskid:

 • Kolija vastutus, mis tuleneb kolitava veose kaotsiminekust või kahjustumisest, on kuni 614€ laadimisruumi iga m3 kohta. Sätet kohaldatakse kolitava veose sellise kaotsi läinud või kahjustunud osa kohta, mis on asendatav.
 • Tellija peab hüvitama Kolijale tekkinud kolimiskahju kuni 409€ ulatuses lepingu täitmiseks vajaliku laadimisruumi iga m3 kohta, kui selle on põhjustanud Tellijast olenevad asjaolud (sh. alljärgnevas punktis nimetatud asjaolud)
 • Kolija ei vastuta veose kaotsimineku või kahjustumise eest, kui see on ohu tagajärg, mis on lahutamatult seotud vähemalt ühega järgmistest asjaoludest:
  • sisustuse ebapiisav pakkimine või tähistamine saatja poolt;
  • veose peale- või mahalaadimine, samuti veosega muu toimimine Tellija poolt;
  • kolitavate esemete käsitsemisraskused – sellise veose peale- või mahalaadimine, mille suurus või kaal ei vasta peale- või mahalaadimiskoha ja juurdepääsuteede ruumilistele tingimustele, kuid Tellija soovis sellele vaatamata veost peale või maha laadida;
  • veose loomulik omadus, mille tõttu see on eriti kergesti kahjustatav, eelkõige purunemise, funktsioonihäirete, rooste, sisemise riknemise, kuivamise või väljavoolamise tõttu.
  • veose vedamine mahutis, kui Kolija ei olnud kohustatud veost pakkima;
  • elusloomade ja taimede vedu;
  • Tellija poolt, hoolimata Kolija teistest pakkumistest, valitud pakkimis- ja transporditingimused, mis erinevad kolimisel tavaliselt kohaldatud standarditest;
 • Kolija ei vastuta väärismetallide, juveelide, vääriskivide, raha, kirjamarkide, müntide, väärtpaberite või dokumentide eest. Samuti ei vastuta Kolija esemete eest, mida ei saa asendada.

Muud kolimistingimused:

 • Tööaja arvestus algab ja lõpeb veoki või töömeeste väljasõiduga eelmiselt või järgnevale tööobjektile, kuid mitte kaugemale kui Kolija parklasse Tallinnas, Betooni tänaval.
 • Tellija tagab Kolijale Teenuse teostamiseks sobivad tingimused (laadimine, ligipääs objektile jt).
 • Tellimuse täitmise aja sisse kuulub igasugune aeg, mil Kolija oli seotud Tellimusega Tellijast olenevatel põhjustel (sh. läbipääsu tagamine, sõiduki arestimine, üleantavad esemed on Kolija Veokis vms. juhtumid).
 • Rahvusvahelise teenuse tellimisel, on Tellija teadlik järgimisele kuuluvatest tolli- ja muudest sellesarnastest eeskirjadest ja edastab enne Teenuse alustamist Kolijale täielikud ja õiged dokumendid ning lisateabe.
 • Teenuse osutamise ajal tagab Tellija Kolija veokile parkimiskoha teenuse osutamise ajaks ja on kohustatud hüvitama Kolijale parkimisega seotud trahvid ja viivised, kui need tekkisid Teenuse osutamise ajal.
 • Juhul, kui Kolija saabub lähtekohta, kuid Tellijast tulenevatel põhjustel ei saa Kolija asuda Tellimust täitma, on Kolijal õigus nõuda väljakutse tasu 20€, millele lisandub käibemaks ja Tellimuse täitmiseks tehtud kulutused (sh. autojuhi tasu, kütuse-, piletikulu, pakkematerjalide ja abivahendite ostu jt. kulud).
 • Juhul, kui Kolija ei saa lõpetada Sihtkohas Tellimust täitmist Tellijast tulenevatel, on Kolijal õigus ladustada kaup enda välistemperatuuriga laoruumis ja nõuda ladustamise tasu ja ladustamisele sõidu eest veotasu vastavalt Captus OÜ kehtivale hinnakirjale, millele lisandub käibemaks ja tehtud kulutused (sh. autojuhi tasu, kütuse-, piletikulu, pakkematerjalide ja abivahendite ostu jt. kulud).
 • Arvel esitatud hinnasoodustused kehtivad arve õigeaegsel ja täielikul tasumisel. Maksetähtaja ületamisel tasub Tellija arve summa, ilma arvel näidatud hinnasoodustuseta.
 • Juhul, kui Tellija võlgnevust ei ole likvideeritud 30 päeva jooksul, on Kolijal õigus avaldada Tellija andmed, nende töötlemiseks ja avaldamiseks, võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele, sh. Krediidiinfole. Lisaks põhivõlgnevusele on Kolijal õigus täiendavalt nõuda võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulude (kõrvalnõuded: post, inkasso, kohus jne.) hüvitamist. Arve on tasutud, peale täies ulatuses laekumist koos viiviste ja kaasnevate kuludega Kolija pangaarvele.
 • Pretensioonide lahendamise aeg üleantavate esemete nähtavate väliste vigastuste korral on 1 päev peale teenuse osutamist ja sisemiste vigastuste korral 14 päeva peale teenuse teostamist.
 • Tekkivate vaidluste korral rakendatakse Eesti Vabariigi õigust ja kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus. Käesoleva Tellimuse täitmisel juhindutakse Võlaõigusseaduse (VÕS) sätetest, eeskätt VÕS 42. peatüki „Veoleping“ 1. jao (Kaubaveoleping) 1. (Üldsätted) ja 2. jaotisest (Kolimine).

______________________
Captus OÜ

Copyright © 2014-2023 Captus Cargo All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.